Jana Šrámková - Aurigea    
 
adresa:
  Pod dvorem 463/6    
 
  16200 Praha 6    
           
 
tel.:
  (+420) 608 349 275    
 
       
 
e-mail:
  jana.tarot@seznam.cz    
           
  ICQ:   440857174 (Jana-Tarot)    
 

 

  Skype:   jana-tarot